Outsource

Mảng outcourse, gia công phần mềm trong ngành công nghệ thông tin