Lập trình một game đơn giản

Cách lập trình một game đơn giản, các bài viết hướng dẫn dễ hiểu nhất để có thể viết được game đơn giản trong thời gian ngắn nhất, các kiến thức cơ bản như vòng lặp game, chuyển động nhân vật...